Τομέας Η/Μ και Ενέργειας

a)  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) - Μελέτη και έκδοση αδειών παραγωγής ενέργειας

  • Φωτοβολταϊκά
  • Αιολική Ενέργεια
  • Γεωθερμία
  • Υδροηλεκτρικά

b) Μελέτες Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας - Ενεργειακές Επιθεωρήσεις


c) Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενεργειακών Επενδύσεων

  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες - Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Φάκελοι Υποβολής σε προγράμματα επιδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κτλ.)
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη επενδυτών σε έργα ΑΠΕ (Νομική, Τεχνική, Χρηματοπιστωτική, Λογιστική) μέσω δικτύου συνεργατών

d) Ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ


e) Προμήθειες Υλικών για έργα ΑΠΕ και Εξοικονόμησης  Ενέργειας μέσω συνεργατών ή αντιπροσώπευσης

Κλαδικά Νέα